12.8M Work Boat

  • 長度12.8M
  • 模寬4M
  • 模深1.8M
  • 吃水0.9M
  • 船速9.5Kts
  • 材質