11.5M Work Boat

  • 長度11.5M
  • 模寬4M
  • 模深1.7M
  • 吃水0.9M
  • 船速8.5Kts
  • 材質