41M Mine Laying Ship

  • 長度41M
  • 模寬0M
  • 模深0M
  • 吃水0M
  • 船速0Kts
  • 材質